DIAREX PS THF77 là Polystyrene đa dụng với độ chảy tốt và độ trong, cân bằng cụ thể giữa độ chảy và độ bền. Lớp này được khuyến nghị cho các ứng dụng ép.

General  
Material Status 
  • Commercial: Active
Availability 
  • Asia Pacific
Forms 
  • Pellets
Physical
Nominal Value
Unit
Test Method
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (200°C/5.0 kg)
8.4
g/10 min
ASTM D1238
Hardness
Nominal Value
Unit
Test Method
Rockwell Hardness (M-Scale, Injection Molded)
80
 
ASTM D785
Mechanical
Nominal Value
Unit
Test Method
Tensile Strength (Yield, Injection Molded)
6700
psi
ASTM D638
Tensile Elongation (Break, Injection Molded)
2.0
%
ASTM D638
Impact
Nominal Value
Unit
Test Method
Unnotched Izod Impact (Injection Molded)
0.40
ft·lb/in
ASTM D4812
Thermal
Nominal Value
Unit
Test Method
Deflection Temperature Under Load (264 psi, Unannealed, Injection Molded)
172
°F
ASTM D648
Vicat Softening Temperature
214
°F
ASTM D1525 3
Flammability
Nominal Value
 
Test Method
Flame Rating
HB
 
UL 94